Algoritmes

 1. Overzicht

 2. Inleiding

 3. Buffercache

  • lru Least Recently Used [p46]
  • getblk Lezen/Schrijven van diskblokken [p51]
  • brelse Vrijgave buffer [p54]
  • bread Block read [p63]
  • breada Block read & Read ahead [p63]
  • bwirte Block write [p64]
 4. Files & INodes

  • iget Vind & Lock inode [p74]
  • iput Zet inde weer vrij, schrijf indien nodig [p76]
  • bmap Byte-offset -> Blocknr [p80]
  • namei path -> inode [p85]
  • ialloc Nieuwe inode zoeken [p90]
  • ifree inode vrijgeven/deleten [p92]
  • alloc Nieuwe block op disk zoeken [p93]
 5. Sycalls voor FS

  • open Open file [p105]
  • read Lees N bytes uit file [p109]
  • creat Maak file [p120]
  • mknod Maak "speciale" files [p123]
  • chdir Verander cdir [p124]
  • pipe Maak een pipe [p127]
  • skip mount [p138]
  • skip iget (met mount) [p141]
  • skip namei (met mount) [p141]
  • skip umount [p144]
  • link Hard-Link file [p147]
  • unlink Verwijder (naam van) file [p151]
 6. Proces structuren

  • inthand Handel interrupt/exception af [p188]
  • syscall Handel syscall af [p191]
  • context switch [p196]
  • skip allocreg [p199]
  • skip attachreg [p200]
  • skip growreg [p202]
  • skip loadreg [p205]
  • skip freereg [p207]
  • skip detachreg [p207]
  • skip dupreg [p209]
  • sleep [p213]
  • wakeup [p214]
 7. Procesbesturing

  • fork Ga heen en vermenigvuldigt u [p232]
  • issig Ontvang signalen (+kindjes dood) [p235]
  • psig Handel signalen af [p236]
  • exit Ge moogt naar huis gaan [p247]
  • wait Wacht op de dood van een kind [p249]
  • exec Transmuteer in een ander proces [p253]
  • skip xalloc [p260]
  • brk Vraag meer geheugen [p267]
  • start Bootstrap PID 0/1 [p274]
  • init PID1 [p276]
 8. Scheduling

  • schedule_proces Het eigenlijke context switchen [p289]
  • klok Klok interrupt [p304]
 9. Geheugenbeheer

  • malloc (Niet exact hetzelfde als libc malloc!) [p318]
  • swapper PID0 [p326]
  • vfault Page fault handler (geldigheid) [p347]
  • pfault Page fault handler (protection) [p352]
 10. IO

  • skip open (voor device drivers) [p367]
  • skip close (voor device drivers) [p370]
  • terminal_write [p387]
  • terminal_read [p390]
  • login [p398]

Tabellen

Niet volledig, maar het belangrijkste (zeker voor de teken oefening) staat er op. Zie ook de UnixMemoryLayout PDF! Gebaseerd op p171-173

Signals

SymbolNumberActionMeaning
SIGHUP1exitHangs up.
SIGINT2exitInterrupts.
SIGQUIT3core dumpQuits.
SIGILL4core dumpIllegal instruction.
SIGTRAP5core dumpTrace trap.
SIGIOT6core dumpIOT instruction.
SIGEMT7core dumpMT instruction.
SIGFPE8core dumpFloating point exception.
SIGKILL9exitKills (cannot be caught or ignored).
SIGBUS10core dumpBus error.
SIGSEGV11core dumpSegmentation violation.
SIGSYS12core dumpBad argument to system call.
SIGPIPE13exitWrites on a pipe with no one to read it.
SIGALRM14exitAlarm clock.
SIGTERM15exitSoftware termination signal.
SIGUSR116exitUser defined signal 1
SIGUSR217exitUser defined signal 2
SIGCHLD18ignoreDeath of a child (special)
SIGPWR19ignorePower fail

(Er zijn er 32, maar die laatste staan niet in de cursus.)

Process states (Zie p169)

#Afk.Naam
1.RuRunning (user mode)
2.RuRunning (kernel mode)
3.R2RReady to run
4.SSleep
5.R2RsReady to run (in swap)
6.SsSleep (in swap)
7.I*Interrupted Bestaat eigenlijk niet, hier wordt proc onderbroken.
8.CCreated
9.ZZombie
running
syscall,int
int,reti
ret
swap in
wake up
swap uit
scheduler
swap uit
wake up
swap
normal
exit
sleep
Ru
Rk
Z
s
R2R
Ss
R2Rs
C

Notities

"De kernel" is geen process, syscalls, interrupts, ... worden altijd uitgevoerd in de context vaan een user proccess. (Zie ook p186) (Er zijn wel speciale processen, zoals swapper etc)

Interrupt (= verwacht) != exceptie (= onverwacht). Excepties kunnen "in" een instructie komen (de instructie wordt dan opnieuw gedaan na de handler), interrupts enkel tussen twee instructies. De afhandeling is echter wel hetzelfde (toch bij UNIX).

Kritieke zone = atomic operation (Moet in een keer, bvb lijst aanpassen). Dan kunnen sommige interrupts worden uitgezet. Moet zo kort mogelijk zijn.

3. Buffercache

Everything's a file! (devices etc) Block devices gaan via bufferchache, character devices niet.

Unix FS indeling:

Programma code = Text. (Er is ook Data en Stack.)

Er zijn 2 speciale processen, PID 0 en 1. PID 0 wordt "met de hand" gemaakt bij boot. Die forkt naar PID 1. PID 0 wordt de "swapper", PID 1 wordt "init".

Kernel stack is appart van user stack (staat in user structuur, fixed len)

Syscall gebeurd via trap instructie (software interrupt). Parameters via registers of stack.

Buffercache Status:

Buffercache voor/nadelen [p65]

4. Files & Inodes

Inode op disk heeft geen ref. count, want die zou altijd 0 zijn. [p72]

5. Sycalls voor FS

dup wijst naar hetzelfde filetabel element! Offset zijn dus shared!

link heeft deadlock scenario!

6. Proces structuren

U is enkel binnen huidige proc beschikbaar, daarom is dit apart van proc.

7. Procesbesturing

8. Scheduling

Prioriteit op basis van CPU usage [p293-296]

nice [p296]

UNIX is niet realtime. niet 'heel heel snel' dus :P

9. Geheugenbeheer

Swappen voor een fork [p323]

Demand paging [p331]

10. IO

Yet another cache: clijsten [p383]